DENOMINACIÓ: CAL DARDER - CASA PIERRE 
LOCALITZACIÓ: carrer Sant Pau nº20 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CAL DARDER  130-D1 

AUTOR: Gabriel Batllevell i Tort, m.o. 
EPOCA - ANY: 1888 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes, amb façana composada amb els trets habituals entre els mestres d’obres: sobrietat, ordre i equilibri.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES