DENOMINACIÓ: CASA MARCET FONT - CASA GRAU 
LOCALITZACIÓ: carrer d'en Joan Maragall nº7, Plaça del Gas 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-5 
CASA MARCET FONT  125-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús (reforma) 
EPOCA - ANY: Mitjans S. XIX / 1903, reforma 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 146 i 147. Arrimador i ornamentació.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Actualment la façana principal segueix una composició asimètrica i austera degut a les reformes que han canviat el seu aspecte original. Totes les obertures de les dues façanes són de perímetre rectangular i presenten uns emmarcaments fets d’obra, excepte la porta central que dóna al pati, que té l’emmarcament fet per motllures de pedra.
El pavelló mirador afegit posteriorment causa un fort contrast amb el casal, ja que aquest conté les obertures cobertes amb arcs carpanells i usa una decoració vegetal i floral a la cornisa i revestiments amb rajoles de motlle en forma de flor.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Les façanes del casal es composen a partir d’uns eixos verticals que corresponen a les portes o a unes finestres a la planta baixa, i uns balcons a les plantes pis. Totes les obertures són iguals per planta, amb la llosa dels balcons de la planta primera de més volada que les dels balcons de la planta segona. Les plantes es diferencies n exteriorment a través de les línies de les impostes que recorren les dues façanes i coincideixen amb la llosa dels balcons. El remat de les façanes es realitza mitjançant una cornisa sustentada per permòdols i amb una balaustrada a la part superior.  Façanes del casal amb acabat estucat amb especejament de carreus. 
 Elements Remarcables
Pavelló i tanca modernistes. Composició de la façana del casal. 
COBERTA
Coberta del casal inclinada, desguassant aquestes a les façanes prinicipal i a les dues laterals. Part de la coberta és plana tipus terrat.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta inclinada acabada amb teules. 
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
Destacar: paviments hidràulics, arrimadors ceràmics (rajoles decorades amb la tècnica de trespa) i de fusta. Vidrieres que condueixen a l’escala, treballades amb la tècnica de l’àcid, representant elements florals i vegetals, amb les tiges dibuixant formes de coup de fouet. 

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables