DENOMINACIÓ: CASA MARCET FONT - CASA GRAU 
LOCALITZACIÓ: carrer d'en Joan Maragall nº7, Plaça del Gas 
ÚS ACTUAL:
C. URBANISTICA: clau c-5 
CASA MARCET FONT  125-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús (reforma) 
EPOCA - ANY: Mitjans S. XIX / 1903, reforma 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de planta baixa i dues plantes pis, amb façana principal al carrer de Joan Maragall, tot i que originàriament sembla que l'accés es produïa des de la Plaça del Gas. Destaca la composició de la façana seguint el model característic dels casals del S. XIX. Són intervencions posteriors: el cos longitudinal situat al jardí, de planta baixa i pis i estil modernista i la tanca que encercla el conjunt.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES