DENOMINACIÓ: CASAL VILA I FUSTÉ 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Pere nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CASAL VILA I FUSTÉ  122-D1 

AUTOR: Frances Renom i Romeu, m.o. 
EPOCA - ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb un cos annexat a un dels laterals en planta baixa, on es troba una galeria. L’edifici presenta una torre quadrada d’una planta més d’alçada, situada al centre de l'edificació. Actualment, l'accés al casal es produeix des d'un lateral, degut probablement a una modificació posterior.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES