DENOMINACIÓ: CASA del carrer de la Rosa  
LOCALITZACIÓ: carrer de la Rosa nº14-24 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a)  
CASA del carrer de la Rosa   120036-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: Mitjans s. XIX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, amb façana principal al carrer de la Rosa, de la que destaca la seva austeritat amb únic eix de composició vertical, emmarcaments d’obertures d’arc recte, línies d’imposta coincidents amb les lloses de balcó i matxons verticals als extrems.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES