DENOMINACIÓ: CASA del carrer de la Rosa  
LOCALITZACIÓ: carrer de la Rosa nº12 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a)  
CASA del carrer de la Rosa   120035-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: Mitjans s. XIX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, donant la seva façana principal al carrer de la Rosa. D’aquesta en ressalta la seva austeritat, amb emmarcaments d’obertures d’arc recte i línies d’imposta separadores de les plantes coincidents amb les lloses de balcó.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES