DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES del carrer de la Rosa - CONJUNT D'HABITATGES 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Rosa nº26-32 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
CONJUNT DE CASES del carrer de la Rosa  120-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: Mitjans s. XIX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i tres plantes pis, donant la seva façana principal al carrer de la Rosa, de la que destaca la seva austeritat, els emmarcaments d’obertures d’arc recte, les línies d’imposta separadores de les plantes coincidents amb les lloses de balcó i els matxons verticals.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES