DENOMINACIÓ: HOTEL ESPANYA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº22-24 
ÚS ACTUAL: Oficines i Serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 e:b+3(a) 
HOTEL ESPANYA  118-D1 

AUTOR: Juli batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1901 (reforma) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
La façana principal, composada segons cànons clàssics (breu distinció de basament, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i eixos verticals de composició cars), compta amb cinc eixos verticals. Al basament s’hi troba portals o finestrals d’arcs rebaixats, mentre que a la resta de plantes hi ha balconeres amb lloses de balcó i al coronament s’hi troba una cornisa. Elements decoratius verticals molt senzills en els panys massisos de les plantes pis.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició de façanes a partir d’uns eixos verticals marcats per les obertures. La façana lateral segueix el mateix esquema compositiu, tot i que en les plantes pis, l’eix central conté finestres enlloc de balconeres i en un dels eixos no hi ha obertures   Façanes amb acabat estucat, amb especejament horitzontal a la planta baixa i llis a la resta de plantes. Els emmarcaments de les obertures, la cornisa, la imposta i les llosanes de balcons són de pedra. 
 Elements Remarcables
Ritme i composició de façanes. Elements decoratius de les plantes pis. 
COBERTA
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables