DENOMINACIÓ: EDIFICI D’HABITATGES D'EN MATEU BRUJAS - BAR CATALUNYA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº9-11 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
EDIFICI D’HABITATGES D'EN MATEU BRUJAS  117-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús. 
EPOCA - ANY: 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
–  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
La façana principal, composada segons cànons clàssics (distinció de basament i planta principal, reducció d’obertures i volades de lloses de balcó en alçada i simetria), compta amb tres eixos verticals clars, amb eix de simetria central. El basament, format per portal fins a mitja planta entresol amb fris superior i per obertures laterals, compta amb pilastres estriades entre les obertures. La resta de plantes compten amb tres obertures tipus balconera d’arc recte, amb llosa de balcó continua a planta primera i lloses individuals amb mènsules la segona. El conjunt es corona per fris, cornisa i barana, amb treballs de relleu acurats i repetició de pilastres de basament.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Façana principal composada a partir de tres eixos verticals, amb ressalt de l’eix de simetria i dels cantoners.   La façana principal es troba estucada amb especejament horitzontal i encoixinat als extrems. Treballs de ressalt a pilastres estriades i fris superior de portal del basament, i a les línies d’imposta.  
 Elements Remarcables
Composició de la façana, pilastres estriades, frisos, cornisa superior, emmarcaments d’obertures, línies d’imposta, mènsules sota lloses de balcons, interiors de dintells i brancals esgrafiats. 
COBERTA
Coberta plana.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
–  – 
 Elements Remarcables
– 

INTERIOR
Cancell amb escala central fins a planta entresol i escala no ocupant tot el pati a partir d’aquesta alçada, amb il·luminació a mode de lluernari.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
–  A l’escala central, barana de fusta amb barrots de ferro fos i barana de pipa a la banda de la paret. Esgrafiats de sota l’escala i l’entrada, arrimadors de fusta, motllures de guix als sostres, fusteries interiors amb tiradors i espieres de llautó, vitralls.  
 Elements Remarcables
– 

ALTRES EDIFICACIONS
–  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
–  – 
 Elements Remarcables
–