DENOMINACIÓ: EDIFICI D’HABITATGES D'EN MATEU BRUJAS - BAR CATALUNYA 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº9-11 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
EDIFICI D’HABITATGES D'EN MATEU BRUJAS  117-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús. 
EPOCA - ANY: 1901 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta semisoterrani, entresol i dues plantes pis, donant la seva façana principal a la Rambla. D’aquesta façana en destaca la composició i tractament general, de manera especial els treballs de relleu i els esgrafiats existents a les impostes, als emmarcaments d’obertures, extrems laterals de façana i al coronament superior.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES