DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES D'EN RAMÓN DURAN 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Antoni Maria Claret nº17-21 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+2(a) 
CONJUNT DE CASES D'EN RAMÓN DURAN  116-D1 

AUTOR: Josep Antoni Obradors i Poch, mestre d’obres. 
EPOCA - ANY: 1880 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, ubicat en cantonada. La façana principal dóna al carrer de Sant Antoni Mª Claret i la lateral al carrer del Pedregar, ambdúes es troben separades per un estret xamfrà totalment massís. De la façana principal, composada per tres unitats, destaquen els plafons de ceràmica decorativa del local en cantonada.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES