DENOMINACIÓ: CASA PRATS - CASA TORRENS 
LOCALITZACIÓ: carrer d'en Font nº32 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / pb+2 
CASA PRATS  115-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
Inventari de reixes R95 (màxim interés!!!!!!)
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 134, 135 i 136. Ornamentació i ampit.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façana principal que dóna al carrer d’en Font marcada per l’asimetria, amb obertures a la planta baixa i pis cobertes amb arcs rebaixats, que es troben descentrades respecte el conjunt de la façana. A les golfes, les obertures estan centrades respecte el conjunt i per tant, no coincideixen amb les anteriors.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició de façana utilitzant l’asimetria i elements decoratius modernistes, com són la fusteria de la porta d’entrada, la finestra de la planta baixa, amb un ampit concau recobert per ceràmica mitjançant la tècnica del trencadís, la balconada amb baranes de ferro forjat de la planta primera, i el remat de la façana amb una cornisa de maó vist volada sostinguda per permòdols de perfil esglaonat i amb ampit de remat recobert per un mosaic fet amb la tècnica del trencadís i amb un motiu floral central. Les golfes es diferencien de les plantes inferiors mitjançant una imposta ceràmica.  La façana presenta un sòcol de paredat, un estucat a la resta de la façana i plaquetes ceràmiques imitant el maó vist a la planta baixa i als arcs de les obertures. 
 Elements Remarcables
Composició de façana i elements decoratius: esgrafiats, reixes, rajoles i fusteries. 
COBERTA
Coberta plana transitable (terrat)  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Edifici principal amb pati posterior i cos annexe que antigament hi havia la carbonera i els safareigs. 
 Elements Remarcables
Arrimadors ceràmics fets amb la tècnica del trencadís. També cal destacar l’arrimador de la sala principal de la planta baixa, fet amb una tècnica mixta de trepa i traça lliure, les vidrieres de vidre emplomat i vidre a l’àcid amb incrustacions, les fusteries i els paviments de la planta baixa originals. 

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables