DENOMINACIÓ: CASA PRATS - CASA TORRENS 
LOCALITZACIÓ: carrer d'en Font nº32 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / pb+2 
CASA PRATS  115-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de doble cos entre mitgeres de planta baixa, pis, golfes i terrat. Presenta una façana i alguns elements interiors d’estil modernista molt acurat.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES