DENOMINACIÓ: CASA NOGUÉS 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº133, carrer d'Escola Pia nº38-40 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-3 / pb+2 
CASA NOGUÉS  114-D1 

AUTOR: Enric Fatjó i Torras 
EPOCA - ANY: 1892-1899 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de doble cos, amb planta baixa i dues plantes pis realitzat en un estil modernista amb elements neogòtics. Destaca una torre quadrada a la cantonada, d’una planta més d’alçada.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES