DENOMINACIÓ: EDIFICI MORRAL 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº109 A-B-C 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / b+4(a) 
EDIFICI MORRAL  109-D1 

AUTOR: Gabriel Bracons i Singla 
EPOCA - ANY: 1946 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres format per tres unitats. Disposa de planta baixa, entresol i quatre plantes pis i es troba ubicat en cantonada, donant la seva façana principal a la Rambla i la lateral al carrer de Riego. De la façana principal, amb basament continu, destaquen les tres unitats, cadascuna d’elles amb eix de simetria propi, per on es produeix l'accés, que és coronat pel ritme de finestres de la planta entresol i la tribuna central a les plantes pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES