DENOMINACIÓ: CASA ESCAIOLA 
LOCALITZACIÓ: Plaça de l'Àngel nº15-17, Via Massagué 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+3(a) 
CASA ESCAIOLA  106-D1 

AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas 
EPOCA - ANY: 1931 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa, entresol i tres plantes pis, ubicat en la cantonada entre Via Massagué i la Plaça de l'Àngel. De les façanes destaca l'estil monumentalista, el tractament del xamfrà amb tribuna única abraçant les plantes pis i sobresortint del pla de façana de planta baixa que constitueix un basament unitari, sostinguda per permòdols i coronada per gran frontó i que es repeteix a la façana de la Plaça de l'Àngel.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES