DENOMINACIÓ: PLAÇA GRANADOS 
LOCALITZACIÓ: Plaça de Granados 
ÚS ACTUAL: Espai públic  
C. URBANISTICA:   
PLAÇA GRANADOS  105-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Plaça caracteritzada pels itineraris en estrella que delimiten els parterres. Al centre, en el punt de creuament dels itineraris, hi destaca una font de ferro colat. LA jardineria que en forma de tires d’arbustos delimitava els camins a l’alçada d’una persona ha estat suprimida.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES