DENOMINACIÓ: MERCAT CENTRAL 
LOCALITZACIÓ: carrer de Colom nº2 
ÚS ACTUAL: Comerç 
C. URBANISTICA: clau c-8 
MERCAT CENTRAL  104-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa. 
EPOCA - ANY: 1927-1930 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici aïllat de planta rectangular definida per l’aliniació dels quatre carrers que conformen la plaça. Les quatre cantonades es resolen amb xamfrans on es situen els accessos. D’aquests, el principal es remarca amb el coronament d’una cúpula de planta octogonal, mentre que els altres tres són iguals.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES