DENOMINACIÓ: CASA ARIMÓN - CASA GARCIA PLANAS 
LOCALITZACIÓ: carrer Arimón nº24 
ÚS ACTUAL: Cap - en obres. 
C. URBANISTICA: clau 1-9 
CASA ARIMÓN  103 

AUTOR: Josep Renom 
EPOCA - ANY: 1911 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos, de planta baixa, pis i golfes, amb torre central de planta quadrada. L’edifici actual és fruit de diverses reformes a partir d'un casal del XIX, la substancial fou realitzada el 1911, a la que seguiren altres, al llarg del segle XX.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES