DENOMINACIÓ: CASA DE LA VíDUA 
LOCALITZACIÓ: carrer Mestre Rius nº10-14, carrer Sant Joan nº30-34, Travessera de la Borriana nº9-11 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+2(a)  
CASA DE LA VíDUA  1007004-D1 

AUTOR:
EPOCA - ANY:
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i dues plantes pis, delimitat pels carrers de Mestre Rius, Sant Joan i Travessera de la Borriana. De les façanes destaca el tractament de la planta baixa dels carrers de Sant Joan i Mestre Rius, amb grans obertures en forma d’arcs rebaixats sustentats per columnes de llenguatge clàssic.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES