DENOMINACIÓ: COMPANYIA DE GAS - Antic edifici del Gimnàs Municipal 
LOCALITZACIÓ: plaça del Gas nº8, carrer de Sant Pere 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+2 
COMPANYIA DE GAS  99 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús, arquitecte / Francesc Izard i Bas, enginyer 
EPOCA - ANY: 1899 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
D - PROTECCIÓ I INTERVECIÓ
VALOR ARQUITECTÒNIC 

TIPOLOGIA EDIFICI D'ÚS COL·LECTIU
EDIFICIS CIVILS:
Edificacions o conjunt d’edificacions d’ús col·lectiu, ubicades indistintament dins l’entorn urbà o el rodal, destinades a usos civils. 

NIVELL DE PROTECCIÓ volumètric

CATEGORIA DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL BCIL

REGULACIÓ DE LA INTERVENCIÓ