DENOMINACIÓ: COMPANYIA DE GAS - Antic edifici del Gimnàs Municipal 
LOCALITZACIÓ: plaça del Gas nº8, carrer de Sant Pere 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-2 / b+2 
COMPANYIA DE GAS  99-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús, arquitecte / Francesc Izard i Bas, enginyer 
EPOCA - ANY: 1899 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Les façanes de l’edifici, segueixen un ritme clar i homogeni, marcat per pilastres, amb grans finestrals coberts amb arcs de mig punt. La façana que dóna al carrer de Sant Pere, on inicialment es trobava l’accés, es composa de tres crugies, amb la porta d’accés situada al centre i emmarcada per dues finestres de dimensions considerables. El remat de les façanes es realitza a través d’una cornisa sostinguda per petits permòdols que augmenten de dimensió quan coincideixen amb les pilastres. Sobre d’aquesta cornisa trobem un ampit de coronament del qual sobressurten uns merlets situats a continuació de les pilastres. A la part superior, actualment hi ha una planta de remunta que es retira del nivell de façana i amb un tancament de vidre que ocupa tota la planta, i rematada per un voladís de formigó vist sostingut per pilars metàlics.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La totalitat de les façanes abans esmentades remarquen la verticalitat dels eixos.  Façanes amb acabat estucat. 
 Elements Remarcables
Ritme i composició de façanes. Elements decoratius de forma geomètrica. 
COBERTA
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
Interior totalment reformat.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables