DENOMINACIÓ: CASA ISARD/LLONCH - CASA ESTANY/LLONCH - CASA ESCARRA 
LOCALITZACIÓ: carrer de Riego nº61, carrer de Sallarés i Pla nº60-62 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 pb+2 
CASA ISARD/LLONCH  97-D1 

AUTOR: Rafael Estany i Casals, m.o / Juli Batllevell i Arús. 
EPOCA - ANY: 1875 – 1908 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de tres cossos, de planta baixa i pis i amb un gran pati on s'ubica el pavelló modernista obra d'en Juli Batllevell i realitzat amb posterioritat al casal.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES