DENOMINACIÓ: CASETES RAMBLA - CASETES DE LA RAMBLA 
LOCALITZACIÓ: Rambla, 84-114 (entre c. Planes i c. de Montserrat) 
ÚS ACTUAL:  
C. URBANISTICA: clau 1-4 / pb+4(a) 
CASETES RAMBLA  93-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: entre 1844 i 1866 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt de rengle format per unihabitatges de planta baixa més dos plantes pis.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES