DENOMINACIÓ: CASA FRANCESC LLONCH 
LOCALITZACIÓ: carrer de Cervantes nº43 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge. 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASA FRANCESC LLONCH  91-D1 

AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas 
EPOCA - ANY: 1897 / 1917 (reforma) 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos de planta baixa i dues plantes pis. Presenta una façana plana, de composició simètrica i amb acabat estucat. La reforma de l’any 1917, que va consistir en l’addició del segon pis, l’ennoblí.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES