DENOMINACIÓ: CASA ARMENGOL 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº30 
ÚS ACTUAL: Plurihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / b+4(a) b+2 
CASA ARMENGOL  90-D1 

AUTOR: Joaquim Manich i Comerma 
EPOCA - ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Immoble d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres de planta baixa i quatre plantes pis, fruit de la reforma d’una casa existent i ubicat a la Rambla. De la façana principal en ressalta la simetria, remarcada per la tribuna central en planta primera, els dos portals d’accés en planta baixa i el coronament corbat en alçada amb òcul central.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES