DENOMINACIÓ: CAN DOMÈNECH 
LOCALITZACIÓ: ctra. de Caldes, 369 
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CAN DOMÈNECH  76-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: s. XIX ????????? 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per mas de peculiar tipologia, al voltant del qual es disposen els corrals, simètricament respecte el cos central. Construïda al s. XIX, s’hi accedeix a través d’una portalada amb reixa metàl·lica. El mas, de planta baixa, pis i golfes, es troba a una cota superior i s’hi accedeix per una escala central ubicada a l’eix de simetria.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES