DENOMINACIÓ: MASIA DE TORRE BERARDO I CAPELLA 
LOCALITZACIÓ: c. de les Mares de la Plaça de Maig, 3 
ÚS ACTUAL: Recreatiu - hosteleria. "Restaurant Castell Arnau" 
C. URBANISTICA: clau c-9 
MASIA DE TORRE BERARDO I CAPELLA  71-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: Masia s. XIII - XIV; Torre s. XVI (1570); Capella s. XVII 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per masia, torre i ermita, construïdes als s. XIII, XVI (1570) i XVII respectivament, ubicat actualment a una zona urbana residencial. La masia, de planta baixa i pis, presenta façanes arrebossades i pintades.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES