DENOMINACIÓ: CAN RULL 
LOCALITZACIÓ: avda. de Lluís Companys, 81 
ÚS ACTUAL: En desús. Propietat Municipal. 
C. URBANISTICA: clau d-1 parc cat. 
CAN RULL  68-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XV 
ÚS ORIGINAL: Edifici residencial unifamiliar - activitat agrícola 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba al límit superior del Parc de Catalunya, donant la seva part de nord a zona urbana.  
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
El cos principal d’aquesta masia es troba pràcticament exempt, amb petites edificacions annexes. La façana principal, compta amb un barri envoltat per una closa, donant l’accés a aquest una portalada.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La façana del cos principal compta amb quatre eixos verticals, trobant-se a l’eix de simetria el portal d’accés principal, aquest dovellat amb maó massís. A les golfes, que prenen els dos eixos centrals, s’hi troba un ritme d’obertures en arcada. La resta de façanes compten amb obertures sense dimensions ni composició clara.  Murs de façana arrebossats. Existència d’obertures amb emmarcaments de carreus. 
 Elements Remarcables
Portal d’accés principal dovellat amb maó massís. Obertures: brancals i llindes de carreus vistos. Finestres d’estil renaixement. Arc de pedra a la banda sud. Reixa de ferro forjat. 
COBERTA
Al cos principal, coberta a dues aigües, lleugerament elevada a la zona de golfes. Ràfec simple de teules volades i volat sobre colls de fusta a una vessant. A la resta d’edificacions annexes, la teulada és d’una única vessant.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
El rectangle del cos principal, de dues aigües, es troba trencat a l’eix de simetria per la coberta, també de dues aigües, de la planta golfes.  Coberta inclinada acabada amb teula àrab. 
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
Masia basilical de quatre cruixies, amb planta baixa i dos plantes pis les centrals i planta baixa i pis les laterals.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
Enteixinat del sostre i socarrats del sostre del vestíbul. Celler amb ceràmica vidriada. Forn. Cups de premsa de vi. Interiors notables. 

ALTRES EDIFICACIONS
Portalada i closa d’accés al barri.
Font de Can Rull.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables