DENOMINACIÓ: CA N'USTRELL 
LOCALITZACIÓ: ctra. de Matadepera, PQ: 3,800  
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CA N'USTRELL  61-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XIV 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a la plana de la carretera de Sabadell a Matadepera. Envoltada actualment d’activitat agrícola, el conjunt no es troba vallat ni física ni visualment.  
ELEMENTS RELACIONATS
 
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Masia amb les façanes alliberades d’edificacions annexes. Les façanes de la torre, pràcticament opaques, compten amb obertures d’arcades a la part superior.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
  Murs de façana de tot el conjunt acabats amb pedra vista, amb pèrdua de textura del paredat arrel de la rehabilitació recent. Cantoneres amb carreus també vistos. 
 Elements Remarcables
 
COBERTA
La Masia compta amb coberta a dues aigües, amb volada asimètrica i ràfec ceràmic. La coberta de la torre és a quatre aigües.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
El rectangle del cos principal, de dues aigües, es troba molt inferior a la de la torre.  Cobertes inclinades acabades amb teula àrab. 
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables