DENOMINACIÓ: CA N'USTRELL 
LOCALITZACIÓ: ctra. de Matadepera, PQ: 3,800  
ÚS ACTUAL: Habitatge unifamiliar 
C. URBANISTICA: H.rural SNU 
CA N'USTRELL  61-D1 

AUTOR: Desconegut 
EPOCA - ANY: S. XIV 
ÚS ORIGINAL: Residencial aïllat - activitat agrícola 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt amb portalada, format per masia i torre construïdes al s. XIV, a la plana ubicada a la carretera de Sabadell a Matadepera. La masia, de planta baixa, planta pis i golfes presenta façanes acabades amb pedra vista. La torre, de planta quadrada, s'emplaça a la banda sud del conjunt, que fou rehabilitat el 1998.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES