DENOMINACIÓ: FÀBRICA SAMPERE 
LOCALITZACIÓ: c. de Sallarès i Pla 9 c. del Jardí c. de Turull 
ÚS ACTUAL: En desús. (En obres) 
C. URBANISTICA: inclòs UA-14 
FÀBRICA SAMPERE  39-D1 

AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buïgas 
EPOCA - ANY: 1912-1913 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt fabril format entorn d’un pati central, actualment constituït per una nau, un muntacàrregues, una torre-rellotge i noves edificacions que estan en procés de construcció.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES