DENOMINACIÓ: HOTEL SUÍS 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Indústria nº57 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis 
C. URBANISTICA: clau 1-4 / b+3 
HOTEL SUÍS  35-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 82-85. Plafons i arrimador.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façanes que donen al carrer de la Indústria i al carrer de l’Estació unides amb un fals xamfrà que conté una gran balconada recolzada sobre un pilar situat a la cantonada. Les obertures de les dues façanes tenen uns emmarcaments estucats imitant el maó vist a l’igual que tota la planta baixa. Destaca l’ús d’elements decoratius realitzats amb la tècnica de l’esgrafiat, de l’estucat i amb rajoles disposades amb la tècnica del trencadís.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Composició asimètrica de les façanes, desplaçant la porta d’accés a un lateral. Concentració de la decoració al xamfrà, i amb un tractament diferenciat respecte la resta. La resta d’obertures es composen a partir d’uns eixos verticals.  Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades. A la planta baixa, al sòcul del primer pis i als emmarcaments de les obertures simulen un acabat de maó vist.  
 Elements Remarcables
Destacar el refinament i l’elegància dels elements decoratius utilitzats, sobretot el plafó ceràmic situat sobre de la porta d’entrada i al xamfrà, esgrafiats amb motius florals i relleus fets amb estuc. 
COBERTA
Coberta inclinada a una vessant, desguassant a les dues façanes.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta inclinada acabada amb teules 
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables