DENOMINACIÓ: ESCOLA SAGRADA FAMILIA 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Indústria nº9 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-9 
ESCOLA SAGRADA FAMILIA  29-D1 

AUTOR: Gabriel Borrell i Cardona. 
EPOCA - ANY: 1908 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Escola de planta baixa i dues plantes pis, en forma de L i disposada entorn d’un pati. Cal distingir dos cossos, un perpendicular al carrer, on hi ha la porta d’accés, i l’altre paral.lel, on originalment hi havia les aules. L’edifici actual és el resultat d’unes ampliacions sobre de l’edifici original que era l’escola de pàrvuls.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES