DENOMINACIÓ: ESCOLA ENRIC CASASSAS 
LOCALITZACIÓ: carrer de les Paus nº71 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-1 
ESCOLA ENRIC CASASSAS  28-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1897 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 34. Ornamentació i plafó.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façanes d’obra vista molt treballades, amb voluntat de donar un paper destacat al xamfrà, adoptant el paper d’element estructurador. Aquesta voluntat la podem veure per l’alçada, superior a la resta de l’edifici, i pel gran plafó ceràmic fet per en Marià Burgués amb la tècnica d’aresta. En aquest plafó podem observar l’escut de Sabadell i una inscripció que ens recorda la data de construcció i l’ús a què està destinat l’edifici. Destacar l’originalitat de les obertures que ens remet a formes orientalitzants. Un altre element que cal posar de manifest és el coronament de la façana, amb merlets de maó vist i elements de majòlica a la cornisa.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Façanes composades a partir d’uns eixos verticals idèntics, que corresponen a un sol tipus d’obertura, que és la combinació d’una finestra rectangular vertical amb una finestra en forma d’arc de mig punt just a sobre. El xamfrà, format per un pany massís, es remarca amb un treball molt elaborat de maó vist i rajola ceràmica.  Revestiment de façanes amb maó vist combinat amb el sòcol de pedra. 
 Elements Remarcables
Ritme d’obertures de façanes. Treball de maó 
COBERTA
Nova coberta metàl.lica d’una sola pendent a cada ala de l’edifici, desguassant a les façanes exteriors.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta metàl.lica 
 Elements Remarcables

INTERIOR
Interiors totalment reformats  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables