DENOMINACIÓ: DESPATX GENÍS I PONT 
LOCALITZACIÓ: Carrer de Sant Josep nº 27-29; Carrer del Carme nº 29. 
ÚS ACTUAL: Despatx d'empresa 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+1 
DESPATX GENÍS I PONT  24-D1 

AUTOR: Balcells i Buigas, Eduard Mª 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Despatx - activitat tèxtil 
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 94. Ornamentació.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
La façana principal, de planta baixa i pis, es caracteritza per una composició simètrica, estructurada en tres cossos, i donant més importància al cos central. Aquesta es decora amb elements de caire fantàstic i al.legòric i rajoles de motlles pintades a mà.La façana lateral usa el mateix llenguatge que la principal però amb una decoració molt més discreta.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La façana principal es composa a partir d’una simetria amb eix central remarcat a través d’una major alçada i el remat amb un pany de mur, la balconada a la planta pis i la porta d’accés a l’edifici. Els eixos laterals d’aquesta façana es coronen amb una balaustrada i a la planta pis s’hi situen una finestra de doble obertura composades simètricament.La característica principal d’aquesta façana és la decoració d’estil Sezessionista que es manifesta amb l’ús d’abundant d’elements decoratius de caire fantàstic i al.legòric; el remat del cos central, emmarcat per dos merlets i dos pinacles; els emmarcaments de les finestres dels cossos laterals, que són la reproducció del coronament de la façana; dos caduceus als laterals de la balconada central, símbol del comerç; les rajoles de motlle pintades a mà; i acabat de façana amb estucat imitant l’encoixinat.La façana lateral segueix la mateixa composició que la façana principal però amb una decoració més discreta.  Les façanes estan revestides amb un estucat imitant l’encoixinat, exceptuant la part superior dels dos cossos centrals que estan revestides amb un estucat llis. 
 Elements Remarcables
Composició i decoració d’estil Sezessionista. Elements decoratius: rajoles fetes amb la tècnica de motlle, motllures i relleus en forma d’animals fantàstics i elements vegetals, dos caduceus (dels atributs de Mercuri i símbol del comerç). 
COBERTA
Cobertes dels diferents volums planes transitables en forma de terrat.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
  Cobertes planes acabades amb paviment de rajoles ceràmiques. 
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
Construcció de planta lliure, amb espai ampli i diàfan.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
Escala de fusta de decoració modernista. 

ALTRES EDIFICACIONS
Trama urbana mitjan s.XIX (preeixample)  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Despatx i habitatge propietari adjacents i comunicats però sense relació formal  Estudi històric o tipològic de la relació despatx-habitatge 
 Elements Remarcables
Despatx tèxtil, fent cantonada, amb doble façana de planta baixa i pis. Aquesta s'estructura en tres cossos, donant rellevància al cos central, a través de l'alçada, el coronament i la balconada. El coronament de la part central es resol amb l'utilització