DENOMINACIÓ: DESPATX GENÍS I PONT 
LOCALITZACIÓ: Carrer de Sant Josep nº 27-29; Carrer del Carme nº 29. 
ÚS ACTUAL: Despatx d'empresa 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+1 
DESPATX GENÍS I PONT  24-D1 

AUTOR: Balcells i Buigas, Eduard Mª 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL: Despatx - activitat tèxtil 
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Despatx tèxtil, amb doble façana de planta baixa i pis. La façana principal dóna al carrer de Sant Josep, on actualment l’edifici es troba retranquejat respecte les façanes de les edificacions del costat, quedant una placeta davant de la porta d’accés. La façana lateral dóna al carrer del Carme, que experimenta una disminució d’amplada respecte del carrer de Sant Llorenç.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES