DENOMINACIÓ: CASA ROMEU 
LOCALITZACIÓ: carrer Vila Cinca nº2, Avinguda Onze de Setembre nº130-132 
ÚS ACTUAL: Despatxos i unihabitatge  
C. URBANISTICA: clau 1-4 b+4(a) b+2 
CASA ROMEU  21

AUTOR: Francesc de Paula Nebot 
EPOCA - ANY: 1918 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 217. Teulada.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Casal aïllat, formant cantonada entre el carrer de Vila Cinca i avda. Onze de setembre. Les façanes es resolen amb una decoració neobarroca molt acurada, remarcant la cantonada mitjançant una torre circular coberta per una cúpula.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La façana principal que dóna a l’avda. Onze de Setembre, de doble cos, composada a partir d’uns eixos verticals marcats per les obertures, a l’igual que la façana de tres cossos que dóna al carrer de Vila Cinca. Aquesta última, en remarca l’eix central a través de la barana del balcó de ferro forjat i el coronament en forma de frontó sobre d’aquesta obertura. La torre circular que conforma la cantonada es remarca de la resta mitjançant un tractament més acurat, usant columnes clàssiques en els brancals i decoració amb garlandes en els dintells de la planta pis, com també amb la balaustrada de pedra a la planta pis. El remat de les façanes es realitza mitjançant una cornisa, que a la part superior continua integrant les obertures de la mansarda al conjunt de la façana.  Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades, remarcant les arestes a mode de pilastra amb especejament de carreus. 
 Elements Remarcables
Tractament de les façanes . Torre cantonera de planta circular rematada per una cúpula recoberta amb escates de ceràmica vidriada. 
COBERTA
Coberta de l’edifici a quatre aigües, formant mansarda.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
L’estructura de la coberta del casal es resol amb encavallades i bigues de fusta.  Coberta inclinada acabada amb teules de ceràmica vidriada. 
 Elements Remarcables
Xemeneia recoberta també de ceràmica vidriada, amb unes formes molt capricioses. 

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
Destacar les motllures del sostre, els paviments i unes pintures murals provablement realitzades amb la tècnica del tremp, tot i que no són de gran qualitat artística. 

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables