DENOMINACIÓ: CASA TRULLÀS - CASA JOSEP TRULLÀS 
LOCALITZACIÓ: carrer del Convent nº61, carrer de Sant Francesc 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 pb+1 
CASA TRULLÀS  20-D1 

AUTOR: L. Corratgé 
EPOCA - ANY: 1915 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici unifamiliar de planta baixa, pis i golfes, amb façana principal al carrer del Convent i formant cantonada amb el carrer de Sant Francesc. L’edificicació es completa amb una construcció auxiliar de planta baixa al fons de la parcel.la i un petit jardí.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES