DENOMINACIÓ: CASA ROF 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Lluna nº2, carrer Creueta nº45 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 pb+1 
CASA ROF  19-D1 

AUTOR: Santiago Arderiu 
EPOCA - ANY: 1959 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici unifamiliar de planta baixa i pis, en la cantonada entre els carrers Creueta i Lluna i donant façana principal a aquest darrer.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES