DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES DE JOAN LLENAS - CONJUNT DE CASES D'EN JOAN LLENAS 
LOCALITZACIÓ: carrer del Sol nº62-66 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CONJUNT DE CASES DE JOAN LLENAS  18-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: 1909 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
Inventari de reixes R209.La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 155. Ornamentació.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Les tres façanes, de planta baixa, pis i golfes, presenten un llenguatge modernista en general, tot i que l’habitatge del nº 62 presenta elements decoratius neobarrocs.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Les façanes dels habitatges d’un sol cos repeteixen la mateixa composició, porta i finestra a la planta baixa i balcó a la planta pis. L’habitatge de doble cos es composa seguint un llenguatge típic d’un casal i presenta una decoració més acurada.  Actualment les façanes estan acabades amb estucat pintat 
 Elements Remarcables
Remat en voladís de la façana dels habitatges d’un sol cos recobert per la part interior per un mosaic ceràmic. Balconada del primer pis, remat de la façana amb elements forals i decoratius neobarrocs de l’habitatge de doble cos. 
COBERTA
Coberta dels habitatges a dues aigües, avesant aquestes a les parets laterals.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
  Coberta inclinada acabada amb teules. 
 Elements Remarcables
 

INTERIOR
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables
 

ALTRES EDIFICACIONS
 
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
   
 Elements Remarcables