DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES DE JOAN LLENAS - CONJUNT DE CASES D'EN JOAN LLENAS 
LOCALITZACIÓ: carrer del Sol nº62-66 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CONJUNT DE CASES DE JOAN LLENAS  18-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: 1909 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt de rengle format actualment per tres habitatges, dos dels quals són d’un cos, mentre que el tercer és de doble cos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES