DENOMINACIÓ: CASA BARTOLOMÉ GUASCH. 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº223-225 
ÚS ACTUAL: Unihabitatge (dos habitatges). 
C. URBANISTICA: clau 1-4 pb+4 
CASA BARTOLOMÉ GUASCH.  17-D1 

AUTOR: Joaquim Manich i Comerma. 
EPOCA - ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Edifici de dos habitatges entre mitgeres de planta baixa i dues plantes pis, fruit d’una reforma de dues cases d’un sol cos.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES