DENOMINACIÓ: CONJUNT DE CASES del carrer del Sol 
LOCALITZACIÓ: carrer del Sol nº80-94 
ÚS ACTUAL: Habitatges unifamiliars. 
C. URBANISTICA: clau 1-1 / pb+2 
CONJUNT DE CASES del carrer del Sol  16-D1 

AUTOR:  
EPOCA - ANY: 1ª dècada s. XX 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt de rengle format actualment per sis habitatges.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES