DENOMINACIÓ: CASA MANAU - CASA NOTARI GÜELL/CASA PLANS 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Pau nº34A 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANISTICA: clau c-2 
CASA MANAU  15-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa. 
EPOCA - ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
La rajola decorativa a Sabadell. Núm. de fitxa 148, 165 i 166. Arrimadors.  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Façana principal donant al carrer de Sant Pau, amb obertures sense emmarcaments i decorades amb esgrafiats amb motius florals a la part superior de les obertures de les plantes pis i golfes.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
La façana es composa a partir de tres eixos verticals marcats per les obertures. A l’eix central s’hi situa a la planta baixa la porta d’accés, coberta amb un arc d’inflexió, a la planta pis un balcó, i a les golfes dues finestres aparellades. Als dos eixos laterals, que trenquen la simetria, s’hi situen unes finestres a la planta baixa, una coberta per un arc de mig punt i l’altra coberta per un arc carpanell i de mesures diferents; a la planta pis s’hi situen uns balcons i a les golfes les mateixes finestres aparellades de l’eix central. L’asimetria es manifesta també a la planta primera, on un únic balcó uneix dues de les tres obertures. El remat de la façana es realitza a través d’un ampit, tot dibuixant, sobre la mateixa línia de les obertures, tres arcs de mig punt.  La façana està revestida amb un estucat, amb un especejament de carreus a la planta baixa i als angles. En general tot l’estucat de la façana està acabat amb un encoixinat, i al sòcol aquest imita la pedra. 
 Elements Remarcables
Reixes de forja de les finestres i balcons de la planta pis. 
COBERTA
Coberta a dues aigües, desguassant aquestes a la façana principal i posterior.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables

INTERIOR
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Passadís central amb habitacions a banda i banda en les tres plantes. A la planta baixa hi ha una galeria, transversal al passadís, que dóna a un pati.  
 Elements Remarcables
Planta baixa: fusteries, amb emmarcaments de la majoria de portes formats per pilastres de fust estriat en els brancals, i entaulament a la llinda. Paviment hidràulic. Arrimadors ceràmics modernistes. També cal destacar la caixa d’escala amb lluernari, el sòcol d’estuc imitant marbre de l’escala i barana de ferro forjat i fusta. Com a elements modernistes destacar: arrimadors ceràmics, alguns paviments hidràulics i les finestres parabòliques de la façana posterior. 

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables