DENOMINACIÓ: CASA MANAU - CASA NOTARI GÜELL/CASA PLANS 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Pau nº34A 
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANISTICA: clau c-2 
CASA MANAU  15-D1 

AUTOR: Josep Renom i Costa. 
EPOCA - ANY: 1913 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de tres cossos de planta baixa, pis i golfes. Façana plana de composició asimètrica amb obertures diferents en cada planta i acabat estucat a mode d’encoixinat. El projecte original de l'edifici contemplava únicament la planta baixa i una planta pis, no s’ha pogut determinar si l’edifici fou construït amb aquestes modificacions o si varen tenir lloc posteriorment.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES