DENOMINACIÓ: CASA ISIDRE FOCHS 
LOCALITZACIÓ: Rambla nº155-157 
ÚS ACTUAL: Comerç. 
C. URBANISTICA: clau 1-4 pb+4 
CASA ISIDRE FOCHS  14-D1 

AUTOR: Eduard Mª Balcells i Buigas 
EPOCA - ANY: 1917 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Conjunt format per dos habitatges unifamiliars de planta baixa i dos pisos amb composició de façana unitària, assimilable a la d’un casal i amb trets modernistes.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES