DENOMINACIÓ: CASA PONSÀ - ARXIU HISTÒRIC DE SABADELL 
LOCALITZACIÓ: carrer de la Indústria nº34  
ÚS ACTUAL: Oficines i serveis. 
C. URBANISTICA: c-7 
CASA PONSÀ  11-D1 

AUTOR: Gabriel Borrell 
EPOCA - ANY: 1891 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de planta baixa, pis i golfes, amb façana als carrers de la Indústria i Concepció, annexat al qual es disposa un cos de planta baixa amb façana al carrer de la Concepció.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES