DENOMINACIÓ: CASA TAULÉ 
LOCALITZACIÓ: carrer de Sant Joan nº35, carrer de Sant Josep nº2 
ÚS ACTUAL: Educatiu 
C. URBANISTICA: clau c-9 
CASA TAULÉ  9-D1 

AUTOR: Enric Fatjó 
EPOCA - ANY: 1902 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
A - IDENTIFICACIÓ GENERAL 


Casal de planta baixa, dues plantes pis i terrat, amb façanes als carrers de Sant Joan i Sant Josep. El casal compta amb un cos annex amb façana al carrer de Sant Josep de planta baixa i pis, totalment integrat. L’edificació s’estructura entorn un pati interior envoltat per una galeria i actualment accessible des del carrer de Sant Josep.


VALOR ARQUITECTÒNIC VALOR ARQUEOLÒGIC VALOR MEDIAMBIENTAL LOCALITZACIÓ I ENTORN
GLOBAL ESPAI DE PROTECCIÓ
ARQUEOLÒGICA
SISTEMÀTICA
ARBRES
FONTS I MINES
VOLUMÈTRIC ESPAIS D'INTERÈS NATURAL
ITINERARIS PAISATGÍSTICS
PARCIAL ESPAI DE PROTECCIÓ ARQUEOLÒGICA PREVENTIVA I DOCUMENTAL CAMINS HISTÒRICS I RAMADERS
TALUSSOS I HORTES DEL RIPOLL
DOCUMENTAL CURSOS FLUVIALS
ALTRES