DENOMINACIÓ: CASA BRU - CASA MIRALLES 
LOCALITZACIÓ: carrer de Gràcia nº129-131, carrer de l'Escola Pia nº59 
ÚS ACTUAL: Restauració 
C. URBANISTICA: clau 1-3 pb+2 
CASA BRU  8-D1 

AUTOR: Juli Batllevell i Arús 
EPOCA - ANY: 1893 
ÚS ORIGINAL:  
A B C D
B - DESCRIPCIÓ I ANÀLISI 

ENTORN
El conjunt es troba a l’àrea urbana de la ciutat de Sabadell.  
ELEMENTS RELACIONATS
-  
NUM DENOMINACIÓ
   
   
   
   

EXTERIOR
FAÇANA
Les façanes que dónen al carrer de Gràcia i al carrer de l’Escola Pia, de planta baixa, pis i golfes, segueixen una composició i un ritme harmònic a través de les obertures d’estil modernista amb un toc islamista. La torre, situada al xamfrà, actua com a element estructurador del conjunt.
La façana del carrer de l’Escola Pia ha patit modificacions en dues finestres de la planta baixa, que se n’ha disminuït el tamany; també se li ha afegit un cos annexe de planta baixa i pis, amb les obertures que no segueixen la mateixa composició de la resta de façanes i amb un remat de façana a través d’una cornisa.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Les façanes que dónen als carrers de Gràcia i de l’Escola Pia, es composen seguint el mateix criteri, variant-ne tan sols la situació de la porta en el carrer de Gràcia per la d’una finestra en el carrer de l’Escola Pia. Les façanes es composen a partir d’uns eixos verticals que es corresponen a una finestra a la planta baixa i una obertura formada per dues finestres aparellades a la planta pis. A les golfes s’opta per composar un remat de les façanes a partir d’una franja horitzontal formada per la repetició de vàries finestres molt més petites cobertes amb arcs de ferradura. La façana de la torre que forma el xamfrà es composa a partir d’un eix vertical i es remarca amb un balcó circular situat a la planta primera que és sustentat per mènsules molt decorades. Remat de les façanes amb ràfecs sostinguts amb colls de fusta.  Actualment la totalitat de les façanes es troben estucades, amb un lleuger especejament imitant carreus, i amb la utilització de pedra en els emmarcaments de les obertures i la llosa del balcó.  
 Elements Remarcables
Formes i emmarcaments de les obertures. Finestres de les golfes cobertes amb arcs de ferradura. Balcó circular. 
COBERTA
Coberta a dues aigües, avesant aquestes a les façanes que dónen als carrers i a les façanes de l’interior de l’illa. Torre coberta a quatre aigües.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
Coberta inclinada revestida amb teules. 
 Elements Remarcables

INTERIOR
Interiors molt reformats.  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables
Destacar els falsos sostres: el de l’habitació de l’entrada; el del saló, l’enteixinat amb decoració pictòrica, sobre tela, entre les bigues; el de l’escala. Aquest darrer, el qual sembla haver patit una mala restauració, reprèn el mateix element decoratiu utilitzat en la barana de l’escala, la qual és de fusta amb unes obertures trilobades; l’espai resultant té una aparença de gust neogòtic. Altres elements que cal destacar són les vidrieres, algunes de les làmpares del sostre i la xemeneia, amb un tipus de decoració geomètrica i unes formes de reminiscència islamista.  

ALTRES EDIFICACIONS
-  
ESTAT DE CONSERVACIÓ
Adequat
Regular
Deficient
 Composició  Sistema Constructiu
 Elements Remarcables